Resident members

S. No. Name NMC No.
R-1 Dr. Joshan Neupane 11085
R-2 Dr. Kiran Niraula  
R-3 Dr. Prasanna Karki 8790
R-4 Dr. Suresh Sapkota 8223
R-5 Dr. Prakash Paudel  
R-6 Dr. Rupendra B. Adhikari 8796
R-7 Dr. Pritam Gurung 10097
R-8 Dr. Manish Kolakshyapati 9292